Všeobecné prodejní a dodací podmínky

 

§ 1. Rozsah platnosti a aplikace obchodních podmínek

 

1. Pro smlouvy o dodávkách zboží a analogicky také o výkonech naší firmy platí následující obchodní podmínky.

2. Event. odchylky od těchto obchodních podmínek platí jen tehdy, jestliže byly od nás písemně potvrzeny.

 

§ 2. Druhy zboží

 

1. Předmětem dodávky jsou betony, u kterých se používají normované cementy jako nositelé tvrdnutí. Transportbeton se vyrábí podle ČSN EN 206-1/Z3 a dodává v normované konzistenci na staveniště v míchacích nebo sklopných vozech.

2. Betony odlišné od výše uvedených norem se dodávají jen po výslovné dohodě.

 

§ 3. Uzavření smlouvy

 

1. Objednávka platí za přijatou až tehdy, jestliže je od nás písemně potvrzena nebo je námi vystaveno oznámení o zaslání nebo je námi vystavena faktura za již dodané zboží.

 

§ 4. Odstoupení od smlouvy při zpoždění výkonu

 

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy jen tehdy, když nám písemně poskytne přiměřenou dodatečnou lhůtu a zároveň nám pohrozí odstoupením od smlouvy.

2. Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, když nám nebo našim pomocníkům v plnění smlouvy jde na vrub úmyslné zavinění nebo hrubá nedbalost.

 

§ 5. Dodání

 

1. K zajištění bezproblémové objednávky je nutné, aby mezi kupujícím, spotřebitelem a námi byl sjednán společný dodací plán.

2. Pro vyúčtování jsou závazná množství uvedená v našem dodacím listě.

3. Jestliže celková objednávka bude kupujícím částečně odvolána nebo jestliže nebude dodržen termín splatnosti, jsme oprávněni doúčtovat za uskutečněnou dodávku ceníkovou cenu, resp. úroky z prodlení.

4. Odvolání požadovaných množství se provádí buď telefonicky na vlastní nebezpečí kupujícího nebo písemně, a to samotným kupujícím nebo jím písemně pověřenou osobou, a to tak, aby nám bylo umožněno včasné odvolání míchacích vozů. Při teplotách pod + 5oC - měřeno v areálu závodu - jsme zproštěni dodacího termínu.

5. Pro naše míchací vozy musí být zajištěna dobrá a pevná jízdní dráha až na místo složiště. Jestliže není tato podmínka splněna, ručí kupující za všechny škody z toho vzešlé. Riziko za stav příjezdové dráhy na stavbu tedy nese kupující.

6. Jestliže kupující z jakýchkoliv důvodů betonáž časově posune, musíme být o tom nejméně 5 hodin před domluvenou dodací lhůtou telefonicky či ústně vyrozuměni. Chybějící nebo zpožděné sdělení zavazuje kupujícího k náhradě škody. Stejným způsobem je nutné nás vyrozumět o snížení nebo zvýšení požadovaného množství nebo o přerušení dodávky, a to nejpozději 4 hodiny před smluveným termínem dodání. V případě opomenutí nebo zpožděného sdělení jde odvolání nebo přerušení již naložených nebo již mezitím poslaných dodávek k tíži kupujícího a ten je povinen tyto náklady uhradit v plné ceně, ať toto množství odebere či nikoliv. Naši řidiči nejsou povinni ani oprávněni přijímat vysvětlení, která jakýmkoliv způsobem zavazují náš podnik.

7. Domluvenými dodacími a výrobními termíny nejsme vázáni v případě stávky nebo výluky v našem nebo pro nás pracujícím závodě, při nedostatku energie, při poruchách dopravy, při úředních nařízeních, pokud tyto případy byly pro nás nepředvídatelné a neodvratitelné, a také v případě vyšší moci. V těchto případech se prodlužuje dodací lhůta o dobu trvání překážky a nemůže být požadována ani náhrada škody ani pokuta za porušení smlouvy, ledaže by tu byl úmysl nebo hrubá nedbalost z naší strany. Jestliže je z těchto důvodů dodávka nebo výkon nemožný, jsme osvobozeni od povinnosti dodání nebo výkonu.

 

 § 6. Záruka

 

1. Dáváme záruku za složení betonu, při kterém - za předpokladu věcného a odborného zpracování na staveništi - bude minimálně docílená požadovaná pevnost.

2. Při výrobě podle receptu kupujícího ručíme pouze za objednané složení a za odborné zpracování. Naše záruční povinnost zaniká,  jestliže se do betonu na staveništi přidá voda, jestliže  námi dodaný beton bude zpracován spolu s betonem jiné výroby, jestliže kupující bez spolupráce s námi přidá do dodaného betonu nějakou příměs, jestliže při samoodvozu vzniknou vady, které je nutno přičíst neodbornému transportu nebo přidání vody či příměsi.

3. Kupující si má dodané zboží bezprostředně po dodávce prošetřit a případné závady v množství a kvalitě zboží ihned při převzetí reklamovat, zvláště pokud jde o reklamaci konzistence či promíchání. Ústní nebo telefonická reklamace je v každém případě nutná potvrdit doporučeným dopisem. Opomene-li kupující tyto reklamace, platí zboží za schválené. Pozdější reklamace jsou vyloučené, ledaže by šlo o skryté závady nepoznatelné při dodání vzdor odbornému přezkoumání. Reklamace nepodané včas a podané neformálně znamenají ztrátu nároků na záruku.

4. Výtky vad týkající se kvality mohou být vzneseny jen pod podmínkou, že bezprostředně po dodání betonu, za přítomnosti pověřence dodávajícího závodu, bude odebrán vzorek podle ČSN P ENV 13670-1 a tento vzorek bude námi označen. Kupující je povinen předat vzorky ihned po zhotovení autorizovanému zkušebnímu ústavu ve smyslu ČSN P ENV 13670-1 k uložení a přezkoumání. Pokud vzorky splňují požadavky, nese náklady zkoušek kupující.

5. Při odůvodněných a včasných reklamacích bude kupujícímu vadné zboží nahrazeno zbožím bezvadným, resp. při chybách v kvalitě se chybějící jakost doplní, a v případě, že se proviníme hrubou nedbalostí, uhradíme i takto vzniklé škody. Každý nárok na postih ze záruky či na náhradu škody přesahující výše uvedený rámec je vyloučen.

 

§ 7. Ceny a platební podmínky

 

1. Veškeré ceny za dodávku transportbetonu a dopravné jsou sjednávány dohodou mezi námi a odběratelem. Pokud není smluveno jinak, platí ceny betonové směsi a dopravného uvedené v ceníku platném v době dodávky.

2. Cena za transportbeton a dopravné jsou splatné po dodávce v hotovosti nebo předfakturou, při větší dodávce možno dohodnout kombinaci předfaktury a doplatek fakturou. Splatnost faktur je 10 dnů. V případě prodlení s placením můžeme účtovat, bez ohledu na další nároky, obvyklé bankovní úroky.

3. V případě, že je kupující v prodlení s placením, jsme podle našeho uvážení oprávněni učinit další dodávky až po zálohové platbě v hotovosti maximálně do výše ceny požadované dodávky nebo při jiném způsobu zajištění.

 

§ 8. Právo zajištění

 

1. Zboží dodané na základě smlouvy zůstává našim majetkem tak dlouho, až kupující zcela splní povinnosti vyplývající ze smlouvy.

 

§ 9. Přechod rizik

 

      Nebezpečí dopravy přechází u transportů pomocí cizích aut na kupujícího v okamžiku, kdy zboží opustí míchací jádro. Při transportech našimi autodomíchávači přechází nebezpečí na něj při ukončení vyprázdnění z autodomíchávačů.

 

§ 10. Místo plnění a sídlo soudu

 

1. Místem plnění je sídlo našeho podniku

2. Pro všechny spory z této smlouvy je směrodatný řádný soud příslušný našemu podnikovém sídlu.

  

V Žamberku, 1.5.2011


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.spvbeton.cz 16. 6. 2024, 17:17